Onafhankelijk specialist telefonische fondsenwerving

HFS heeft een geheel eigen werkwijze ontwikkeld en past deze structureel toe voor een aantal opdrachtgevers. Deze werkwijze zorgt voor stijgende aantallen donateurs zonder dat het meer budget kost, hogere giften en een betere relatie met de achterban, dus minder uitstroom. De visie waarop deze werkwijze is gebaseerd is gebouwd op zowel theoretische kennis van menselijk gedrag als op vele jaren praktijkervaring. Deze visie spreekt duidelijk uit de door Jeroen geschreven artikelen onder de knop 'Publicaties'.

Voorbeeld van deze rol van HFS is de Case van VluchtelingenWerk Nederland.

Middle en major donor-management

Middelgrote en grote gevers zijn voor een organisatie van enorm belang. Juist daarom is het vaak moeilijk te bepalen hoe je met deze groep gevers moet omgaan. Het voelt onlogisch om ze te vragen om een nog grotere bijdrage, maar je kunt ze ook niet links laten liggen. HFS heeft ontelbare gesprekken gevoerd, beluisterd en begeleid met grote gevers en weet daardoor precies wat deze mensen beweegt, wat ze wel en niet van een goede doelenorganisatie verwachten. Door ze op de juiste manier te benaderen weet HFS de binding van deze groep mensen met het goede doel te versterken, met alle welkome gevolgen van dien.

Communicatie-advies en trainingen

Een wervend fonds heeft meestal te maken met een aantal medewerkers die regelmatig contact hebben met donateurs of vrijwilligers. Deze medewerkers zijn vaak niet opgeleid of toegerust om deze contacten op de best mogelijke manier te onderhouden. Dit is immers een specialistisch vakgebied. HFS heeft om dit onderdeel te professionaliseren communicatie-trainingen gegeven voor onder meer KNRM (vrijwilligers), Terre des Hommes (donateurservice) en Reumafonds (regio-coördinatoren collecteorganisatie).

In breder verband adviseert HFS organisaties hoe je als wervend fonds optimaal met je achterban communiceert, telefonisch, digitaal en per (DM-) brief. Waardoor de relatie met de donateur zich verdiept en versterkt. De praktijk laat zien dat dit leidt tot een langere relatie met de donateur èn dat de geefbereidheid toeneemt. Alzheimer Nederland, Maag Lever Darm Stichting en Reumafonds zijn voorbeelden van opdrachtgevers voor wie HFS deze rol heeft vervuld.

OVER JEROEN

Jeroen is sinds 1989 werkzaam in de telefonische communicatie. Vanaf 2005 heeft hij bij WWAV als verantwoordelijke voor telemarketing zich gespecialiseerd in het vak fondsenwerving. Vervolgens heeft hij zijn visie op telefonische fondsenwervering in de praktijk kunnen brengen als directeur van The Goodwill Family, een vooruitstrevend contact center dat zich uitsluitend bezig hield met fondsenwerving voor de non-profit sector. Sinds eind 2009 is hij actief als onafhankelijk specialist op het gebied van duurzame communicatie met donateurs en telefonische fondsenwerving.

Publicaties

Lees de visie van Jeroen in onderstaande artikelen.

Cases

Reumafonds

Sinds de start van HFS in 2010 is Reumafonds opdrachtgever. Reumafonds en HFS hebben samen een werkwijze opgebouwd die aantoonbaar heeft geleid tot een betere band met de achterban en daardoor een langere levensduur van de donateur. Die werkwijze gaat verder dan alleen de campagnes. Er ligt een visie aan ten grondslag waarin de donateur zelf centraal staat en niet alleen zijn geld. De contacten met de donateur zijn daarop gebaseerd. In zowel de werving, upgrading, heractivering van donateurs, als bij servicegesprekken en notariële schenkingen.

Ook de afdeling Collecte heeft een beroep op HFS gedaan. De communicatie van Hoofd Collecte tot aan de individuele collectant is onderzocht en daarover heeft HFS een rapport met aanbevelingen geschreven. In de uitvoering van dat rapport heeft HFS communicatietraining gegeven aan de Regiohoofden en de bevestigingsbrief en -e-mail herschreven.

Logo Reumafonds

Aids Fonds

Het Aidsfonds had de wens om de telefonische campagnes op een modernere, meer donateurgerichte manier te laten uitvoeren, met als doel een betere relatie met de achterban en een lagere uitstroom. HFS is de partner die dit proces in de praktische uitvoering initieert en begeleidt.

Logo Aids Fonds

VluchtelingenWerk Nederland

HFS geeft advies over de inzet van het budget, de bureaukeuze, bewaakt de inzet van het budget en stuurt en begeleidt de verschillende campagnes, inclusief scripting en training. In de evaluatie van 2013 werd duidelijk dat na 9.000 effectieve gesprekken er 0 klachten of kritische reacties waren geweest, waarvoor de donateurservice spontaan zijn dank uitsprak.

Logo VluchtelingenWerk Nederland

Maag Lever Darm Stichting

De Maag Lever Darm Stichting had een ambitieuze doelstelling voor de collecteweek. Om die doelstelling te kunnen waarmaken is HFS gevraagd om de processen tussen de betrokken medewerkers onderling en de relaties met de externe wervende partijen in kaart te brengen en te herstructureren. Dit alles met het doel om de inkomsten uit de collecte fors te laten groeien voor de korte termijn en deze groei d.m.v. een sterke organisatie voor de lange termijn veilig te stellen.

Voor 2015 en 2016 is HFS de adviespartner van MLDS voor de uitvoering van alle telefonische campagnes.

Logo Maag Lever Darm Stichting

KNRM

Vanwege positieve ervaringen in het verleden en de ervaring van HFS met het geven van communicatie-trainingen heeft KNRM HFS gevraagd om deze vrijwilligers te trainen en begeleiden. De opdracht behelst het gehele traject, inclusief de adresselectie en het voorbereiden van de gehele operatie. Want bellen in eigen kantoor met vrijwilligers is iets totaal anders dan een belcampagne bij een professioneel bureau.

Voor 2015 en 2016 is HFS de adviespartner voor de uitvoering van de telefonische campagnes.
Logo KNRM

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten was samen met Reumafonds vanaf de start opdrachtgever. HFS heeft Natuurmonumenten in diverse functies mogen dienen. Bij de opdrachtgever Natuurmonumenten is de kracht van goede communicatie het best inzichtelijk geworden. Een enkel aspect van een deelcampagne was al verantwoordelijk voor een stijging inkomsten van tussen €10.000 en €15.000. Een uitgebreidere beschrijving hiervan is terug te lezen in het interview met Jeroen, te vinden onder de knop ‘Publicaties’.

Logo Natuurmonumenten

Terre Des Hommes

Vanwege positieve ervaringen in het verleden en de ervaring van HFS met het geven van communicatie-trainingen heeft KNRM HFS gevraagd om deze vrijwilligers te trainen en begeleiden. De opdracht behelst het gehele traject, inclusief de adresselectie en het voorbereiden van de gehele operatie. Want bellen in eigen kantoor met vrijwilligers is iets totaal anders dan een belcampagne bij een professioneel bureau.

Logo Terre des Hommes

IFAW

Voor IFAW is HFS actief in de begeleiding en verbetering van de telefonische wervings-, upgrade-, en reactiveringscampagnes, die vanuit de Verenigde Staten worden gecoördineerd. Maar ook in coaching sessies voor de donateur service op het Nederlandse kantoor in Den Haag met als doel de kwaliteit te verbeteren van de telefonische contacten met de donateurs.

Logo IFAW

UNICEF

UNICEF had als voor de start van HFS aangegeven graag samen te gaan werken vanaf het moment dat HFS zelfstandig actief werd. De visie achter de werving van nieuwe donateurs en de wijze waarop vanuit die visie met de donateurs wordt gecommuniceerd maakte indruk bij deze organisatie. Vandaar dat HFS is gevraagd om ook bij andere campagnes de verantwoordelijke bellers communicatietrainingen te geven.
Logo Unicef

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland heeft een succesvolle multimediale campagne ‘Muziekherinneringen’ gevoerd. Onder begeleiding van HFS zijn de tienduizenden sms-ers die dat heeft opgeleverd nagebeld om deze giftgevers te converteren naar structurele donateurs.

HFS is verder de adviespartner in een vooruitstrevend service-traject met twee doelen: het versterken van de band met de achterban en het verbeteren van de dienstverlening. Dit laatste door het vragen naar en registreren van de mening van donateurs over de diensten en activiteiten van Alzheimer Nederland.

Logo Alzheimer

Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming initieert een aantal verschillende telefonische campagnes. Dit betreft onder meer de opvang van DRTV-spots, het werven van nieuwe leden op basis van informatie-aanvragen en de jaarlijkse tuinvogeltelling. HFS is voor Vogelbescherming de partner die deze telefonische campagnes begeleidt en aanstuurt.

Verder begeleidt en coördineert HFS de telefonische contacten met de achterban in upgrading-campagnes en is HFS coach van het Servicecentrum in een reeks sessies met als doel de kwaliteit van de telefonische en digitale contacten met de achterban te verbeteren.

Logo Vogelbescherming

Milieudefensie

Voor Milieudefensie heeft HFS in samenwerking met Kalff een Middle Donor-traject opgetuigd, waarin deze middle donors worden gebeld door gespecialiseerde medewerkers. Tijdens dit gesprek wordt de donateur bedankt en beloond voor zijn royale steun. Dit gebeurt met twee doelen. Het versterken van de band voor de langere termijn en indien het gesprek er aanleiding toe geeft een extra gift voor de korte termijn. De gesprekken worden door de donateurs enorm positief gewaardeerd.

Logo Milieudefensie

Oxfam Novib

Oxfam Novib had behoefte aan advies en begeleiding bij het verhogen van de loyaliteit en het verminderen van de uitstroom van donateurs. Vanwege de positieve ervaringen van enkele andere goede doelen op dit gebied heeft Oxfam voor HFS gekozen als partner die de donateursservice begeleidt, en het management adviseert hoe de binding met de donateurs te versterken.

Logo Oxfam Novib

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds vindt de relatie met zijn donateurs erg belangrijk en heeft HFS gevraagd de receptie-medewerksters te trainen en coachen, met als doel de kwaliteit van de gesprekken te verbeteren en zo de relatie met de donateurs zoveel mogelijk te behouden en verstevigen, ook bij opzeggingen.

Logo Prins Bernhard Cultuurfonds

ActionAid

ActionAid hecht grote waarde aan het centraal stellen van hun donateurs in de communicatie. Om deze visie in de praktijk vorm te geven is Hogenhout Fundraising Support gevraagd om zowel een outbound campagne te helpen initiëren en begeleiden als om de donateursservice te trainen en coachen. De begeleiding en de coaching sessies worden bovendien gezien als leertraject voor de organisatie.

Logo ActionAid

Amnesty International

Amnesty International wilde drie groepen ‘grotere gevers’ – mensen die meer doneren dan reguliere donateurs maar geen middle donor zijn – laten bellen, alle drie met een eigen doelstelling. Omdat het om belangrijke en zeer betrokken donateurs gaat was het een must dat de gesprekken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid werden gevoerd. Hogenhout Fundraising Support is ingeschakeld om de campagne te helpen voorbereiden en opbouwen en het uitvoerende bureau te begeleiden.

Logo Amnesty

Wil je meer informatie?